top of page

ABC Loyalty 3.0
สัญญา Software as a Service (SaaS)

การใช้งานและการเข้าถึงบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเรา อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน(API) ของ Ascend Bit Company Limited (ABC) การแจ้งเตือนของเรา และข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏในนั้น รวมถึง ข้อมูลใดๆ และ บริการ ทั้งหมด ที่เราให้บริการแก่คุณในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") อยู่ภายใต้สัญญา Software as a Service (SaaS) นี้

 

โปรดอ่านสัญญานี้อย่างละเอียดก่อนที่จะสร้างบัญชีหรือใช้แพลตฟอร์ม การใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มของเราและ/หรือการยอมรับข้อกำหนดของสัญญานี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารที่จับต้องได้ (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน) แสดงว่าคุณได้อ่าน ตกลง และยอมรับข้อตกลงในสัญญานี้แล้ว หากคุณใช้แพลตฟอร์มของเราในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน แสดงว่าคุณยอมรับสัญญานี้ในนามของหน่วยงานนั้น

 

ในสัญญานี้ บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และคุณในฐานะผู้รับบริการจะเรียกว่า “ลูกค้า

ความเป็นมา

(A) ผู้ให้บริการได้พัฒนาหรือครอบครองแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับการสมัครสมาชิก และให้บริการที่เกี่ยวข้อง

(B) ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการของผู้ให้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการที่ออก (Service Order) (“คำสั่งซื้อบริการ”) 

(C) ผู้ให้บริการตกลงที่จะให้บริการ และลูกค้าตกลงที่จะรับและชำระค่าบริการของผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้และคำสั่งซื้อบริการซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เงื่อนไขที่ตกลง
1. การตีความ

1.1 คำจำกัดความและกฎการตีความในข้อนี้ใช้ในสัญญานี้

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต: พนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาอิสระของลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้ใช้บริการและเอกสารตามที่อธิบายเพิ่มเติมใน ข้อ 2.2(d)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้:

ก. ตามขอบเขตที่ THAI PDPA บังคับใช้ที่เป็นกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข. ตามขอบเขตที่ GDPR ของสหภาพยุโรปบังคับใช้ที่เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ผู้ให้บริการอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันทำการ: วันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย ซึ่งธนาคารในประเทศไทยเปิดทำการ

ข้อมูลความลับ: ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับและมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นข้อมูลดังกล่าวหรือระบุว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับใน ข้อ 11.1

ข้อมูลลูกค้า: ข้อมูลที่ป้อนโดยลูกค้า ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ให้บริการในนามของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหรืออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า: ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ให้บริการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ในฐานะของผู้ประมวลผลในนามของลูกค้า

วัสดุจากลูกค้า: เอกสาร ข้อมูล สิ่งของ และวัสดุทั้งหมดในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม ซึ่งลูกค้าจัดหาให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์: กฎหมาย ข้อบังคับ รหัส คำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลและที่ปรึกษา มาตรฐานสากลและระดับประเทศ และบทลงโทษ ซึ่งบังคับใช้กับลูกค้าหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครือข่ายและระบบข้อมูล การละเมิดความปลอดภัยและการรายงานเหตุการณ์

สิ่งที่ต้องส่งมอบ: ผลลัพธ์ใดๆ ของบริการที่ผู้ให้บริการจัดหาให้แก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในที่นี้ และเอกสาร ผลิตภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้แก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ

เอกสารประกอบ: เอกสารที่จัดหาให้กับลูกค้าโดยผู้ให้บริการทางออนไลน์ผ่านช่องทางที่ระบุในที่นี้หรือที่ผู้ให้บริการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราว ซึ่งกำหนดคำอธิบายของบริการและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ

วันที่มีผลใช้บังคับ: วันที่ลูกค้า สร้างบัญชีหรือใช้แพลตฟอร์มและ/หรือยอมรับข้อกำหนดการใช้งานไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารที่จับต้องได้ (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน)

GDPR ของสหภาพยุโรป: ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ((EU) 2016/679) เนื่องจากมีผลบังคับใช้ในกฎหมายของสหภาพยุโรป

ระยะเวลาการบริการเริ่มต้น: ระยะเวลาเริ่มต้นของสัญญานี้ตามที่กำหนดไว้ใน คำสั่งซื้อบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ, ชื่อธุรกิจและชื่อโดเมน, สิทธิ์ในการรับสิทธิ์, ค่าความนิยมและสิทธิ์ในการฟ้องร้องเพื่อส่งต่อ, สิทธิ์ในการออกแบบ, สิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, สิทธิ์ในฐานข้อมูล , สิทธิ์ในการใช้และปกป้องความลับของข้อมูลที่เป็นความลับ (รวมถึงโนว์ฮาวและความลับทางการค้า) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และรวมถึงแอปพลิเคชันและสิทธิ์ทั้งหมดในการขอและรับสิทธิ์ ต่ออายุ หรือส่วนขยายและสิทธิ์ในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าวและสิทธิ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าหรือรูปแบบการคุ้มครองทั้งหมดที่มีอยู่หรือจะคงอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดของโลก

นโยบายบังคับ: นโยบาย ของ ผู้ให้บริการที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ

เวลาทำการปกติ: 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นใน กทม. ในวันทำการ

ระยะเวลาการต่ออายุ: ระยะเวลาที่อธิบายไว้ใน ข้อ 14.1

บริการ: บริการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการให้กับลูกค้าภายใต้สัญญานี้

ซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์ออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันบล็อกเชนตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการที่จัดหาให้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

ค่าบริการ: ค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้และบริการที่ให้แก่ลูกค้า

ระยะเวลาบริการ: มีความหมาย ตามข้อ 14.1 (เป็นระยะเวลาการบริการเริ่มต้นรวมกับระยะเวลาการต่ออายุที่ตามมา)

นโยบายบริการสนับสนุน: นโยบายของผู้ให้บริการในการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับบริการที่มีให้สำหรับลูกค้าหรือตามที่อยู่เว็บไซต์ที่อาจแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราว

การสมัครสมาชิกของผู้ใช้: การสมัครสมาชิกของผู้ใช้ที่ซื้อโดยลูกค้าตาม ข้อ 9.1 ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงและใช้บริการและเอกสารประกอบตามสัญญานี้

ไวรัส: สิ่ง หรืออุปกรณ์ใด ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ รหัส ไฟล์ หรือโปรแกรม) ที่อาจ ป้องกัน ทำให้เสียหาย หรือส่งผลในทางลบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเครือข่าย บริการโทรคมนาคม อุปกรณ์หรือเครือข่าย หรือบริการหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ป้องกัน ทำให้เสื่อมเสียหรือส่งผลในทางลบต่อการเข้าถึงหรือการทำงานของโปรแกรมหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของโปรแกรมหรือข้อมูลใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยการจัดเรียงใหม่ แก้ไข หรือลบโปรแกรมหรือข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออย่างอื่น) หรือส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเวิร์ม ม้าโทรจัน ไวรัส และสิ่งหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

Vulnerability: จุดอ่อนในตรรกะการคำนวณ (เช่น โค้ด) ที่พบในส่วนประกอบของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งเมื่อนำไปใช้ประโยชน์ จะส่งผลในทางลบต่อการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ หรือความพร้อมใช้งาน และคำว่า Vulnerability จะต้องตีความตามนั้น

THAI PDPA: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.2 ข้อ เอกสารประกอบ และส่วนหัวของย่อหน้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความสัญญานี้

1.3 บุคคลรวมถึงบุคคลธรรมดา บริษัท หรือหน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล (ไม่ว่าจะมีลักษณะทางกฎหมายแยกต่างหากหรือไม่ก็ตาม) และตัวแทนทางกฎหมายและส่วนตัวของบุคคลนั้น ผู้สืบทอดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาต

1.4 การอ้างอิงถึงบริษัทจะรวมถึงบริษัท องค์กร หรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าจะรวมหรือจัดตั้งขึ้นที่ใดและอย่างไร

1.5 เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำในเอกพจน์ให้รวมพหูพจน์ และในพหูพจน์ ให้รวมเอกพจน์ด้วย

1.6 เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงถึงเพศหนึ่งต้องรวมถึงการอ้างอิงถึงเพศอื่นๆ ด้วย

1.7 การอ้างอิงถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นการอ้างอิงถึงมันตามที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ของสัญญานี้

1.8 การอ้างอิงถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติตามกฎหมายจะรวมถึงกฎหมายรองทั้งหมดที่ทำขึ้น ณ วันที่ของสัญญานี้ภายใต้กฎหมายหรือบทบัญญัติตามกฎหมายนั้น

1.9 การอ้างอิงถึงคำว่า ลายลักษณ์อักษร หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงอีเมล

1.10 การอ้างอิงถึงข้อและกำหนดการคือข้อและกำหนดการของสัญญานี้ การอ้างอิงถึงย่อหน้าคือย่อหน้าของกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

2. การสมัครสมาชิกของผู้ใช้

2.1 ภายใต้การที่ลูกค้าซื้อการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ตาม ข้อ 3.3 และ ข้อ 9.1 ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 นี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญานี้ ผู้ให้บริการอนุญาตให้ลูกค้าในสิทธิ์ที่ถ่ายโอนไม่ได้และไม่สามารถให้รอนุญาตช่วง ในการใช้บริการและเอกสารประกอบในช่วงระยะเวลาของบริการสำหรับการดำเนินธุรกิจภายในของลูกค้าเท่านั้น

2.2 สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ลูกค้ารับรองว่า:

(a) จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสูงสุดที่อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการและเอกสารจะต้องไม่เกินจำนวนการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ที่ลุกค้าได้ซื้อไว้

(b) จะไม่อนุญาตให้หรือยินยอมให้การสมัครสมาชิกของผู้ใช้ใด ๆ ได้ใช้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตมากกว่าหนึ่งราย เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายใหม่ทั้งหมดให้กับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายอื่น ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้จะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ อีกต่อไปในการเข้าถึงหรือใช้บริการและ/หรือ เอกสาร;

(c) ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายจะต้องรักษารหัสผ่านที่ปลอดภัยสำหรับการใช้บริการและเอกสารประกอบของตน โดยรหัสผ่านดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆ และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายจะต้องรักษารหัสผ่านของตนไว้ เป็นความลับ

(d) จะต้องรักษารายชื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นปัจจุบันและเป็นลายลักษณ์อักษรและให้รายชื่อดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการภายใน 5 วันทำการของคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

(e) จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการหรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายของผู้ให้บริการตรวจสอบบริการ เพื่อกำหนดชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายและศูนย์ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญานี้ การตรวจสอบดังกล่าวแต่ละครั้งอาจดำเนินการได้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อไตรมาส โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และในการใช้สิทธิ์นี้ ผู้ให้บริการจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร ในลักษณะที่จะไม่รบกวนการดำเนิน ธุรกิจ ตามปกติของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ

(f) หากการตรวจสอบใด ๆ ที่อ้างถึงใน ข้อ 2.2 (e) พบว่ารหัสผ่านใด ๆ ได้ถูกมอบให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้ให้บริการ ลูกค้าจะต้องปิดใช้งานรหัสผ่านดังกล่าวโดยทันทีและ ผู้ให้บริการจะไม่ออกรหัสผ่านใหม่ให้กับบุคคลดังกล่าว และ

(g) หากการตรวจสอบใด ๆ ที่อ้างถึงใน ข้อ 2.2 (e) พบว่าลูกค้าชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการต่ำกว่าความเป็นจริง โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ ลูกค้าจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการเท่ากับจำนวนเงินที่ชำระน้อยเกินไป ตามที่คำนวณตามราคาที่กำหนดไว้ใน คำสั่งซื้อบริการ ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ตรวจสอบพบ

2.3 ลูกค้าจะต้องไม่เข้าถึง จัดเก็บ แจกจ่าย หรือส่งไวรัสหรือเนื้อหาใดๆ ในระหว่างการใช้บริการที่:

(a) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ล่วงละเมิด ก่อกวน หรือน่ารังเกียจทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ;

(b) อำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ;

(c) บรรยายภาพที่โจ่งแจ้งทางเพศ ;

(d) ส่งเสริม ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย;

(e) เป็นการเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ เพศ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือ

(f) ผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือ ทรัพย์สินใดๆ;

และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่มีความรับผิดหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อื่นๆ ในการปิดการเข้าถึงของลูกค้าในเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดของข้อนี้

2.4 ลูกค้าจะต้องไม่:

(a) ยกเว้นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ซึ่งไม่สามารถตกลงเป็นอื่นได้ตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา และยกเว้นตามขอบเขตที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้สัญญานี้:

( i ) พยายามคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ตีกรอบ มิเรอร์ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง ส่ง หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์และ/หรือเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วน  ในรูปแบบหรือสื่อใดๆ หรือด้วยวิธีใด ๆ ; หรือ

(ii) พยายามแยกคอมไพล์ รีเวิร์สคอมไพล์ ถอดแยกชิ้นส่วน ทำ วิศวกรรม ย้อนกลับ หรือลดรูปแบบที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในซอฟต์แวร์ หรือ

(b) เข้าถึงบริการและเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันกับบริการและ/หรือเอกสาร; หรือ

(c) ใช้บริการและ/หรือเอกสารเพื่อให้บริการแก่บุคคลที่สาม; หรือ

(d) ภายใต้ ข้อ 22.1 อนุญาตให้ใช้สิทธิ ขาย เช่า ให้เช่า โอน มอบหมาย แจกจ่าย แสดง เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บริการและ/หรือเอกสารพร้อมใช้งานแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือ

(e) พยายามที่จะได้รับหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามในการได้รับ เข้าถึงบริการและ/หรือเอกสาร นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 นี้ หรือ

(f) แนะนำหรืออนุญาตให้มีการนำ ไวรัส หรือVulnerabilityใดๆ เข้าสู่เครือข่ายและระบบข้อมูลของผู้ให้บริการ

2.5 ลูกค้าจะใช้ความพยายามทั้งหมดตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้บริการและ/หรือเอกสารประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาต และในกรณีที่มีการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ให้แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันที

2.6 สิทธิ์ที่ให้ไว้ภายใต้ ข้อ 2 นี้จะมอบให้กับลูกค้า เท่านั้น และ จะไม่ถือว่ามอบให้กับบริษัทลูกหรือบริษัทโฮลดิ้งใดๆ ของลูกค้า

2.7 ในกรณีที่บางส่วนหรือเนื้อหาของบริการ ซอฟต์แวร์ การสมัครสมาชิกของผู้ใช้ และเอกสารสำหรับลูกค้าได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการ (“ วัสดุที่ได้รับอนุญาต ”) ลูกค้ายอมรับและตกลงว่า:

(a) ลูกค้า ต้องยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยผู้ขายที่บุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการเป็นผู้อนุญาตของ วัสดุที่ได้รับอนุญาต ;

(b) สัญญานี้จะไม่เป็นการรับรองหรือรับประกันใด ๆ หรือให้ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัสดุที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการไม่ว่าเป็น (1) โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในนามของบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการ หรือ (2) ในทางตรงกันข้ามกับ (หรือกว้างกว่า) การรับรอง การรับประกัน และข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายที่ระบุไว้ใน สัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง บุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการและ ผู้ให้บริการ; 

(c) สัญญานี้จะไม่ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่ลูกค้าในหรือต่อวัสดุที่ได้รับอนุญาต ยกเว้นแต่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตใน สัญญานี้สัญญานี้เท่านั้น

(d) ลูกค้ายอมรับข้อจำกัดและข้อห้ามในการเข้าถึงและการใช้วัสดุที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีสาระสำคัญที่คล้ายคลึงกัน และอย่างน้อยก็มีการป้องกันเท่ากับข้อจำกัดและข้อจำกัดที่ระบุในสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการกับ ผู้ให้บริการ

(e) ห้ามมิให้ลูกค้าโอน มอบหมาย และ/หรือให้สิทธิ์ช่วงแก่สิทธิ์ ผลประโยชน์ หรือข้อผูกมัดของลูกค้าเกี่ยวกับวัสดุที่ได้รับอนุญาตใดๆ แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการ ผู้ที่เป็นผู้อนุญาตในวัสดุที่ได้รับอนุญาต ;

(f) ลูกค้าจะต้องปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้อนุญาตในวัสดุที่ได้รับอนุญาตและจำกัดความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นของ บุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ให้อนุญาตในวัสดุที่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่มีการป้องกันให้เท่ากับที่ลูกค้าปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและจำกัดความ รับผิด ที่อาจเกิดขึ้น

(g) ลูกค้าจะต้องไม่แก้ไขหรือดัดแปลงข้อกำหนดใด ๆ ที่มีอยู่ในสัญญานี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในที่ นี้ 

(h) บุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้อนุญาตของวัสดุที่ได้รับอนุญาตจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของสัญญานี้ บุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้อนุญาตในวัสดุที่ได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตให้บังคับใช้สิทธิ์ของตนเกี่ยวกับวัสดุที่ได้รับอนุญาตในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามภายใต้สัญญานี้ หากการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ของลูกค้า ( i ) ส่งผลให้เกิด หรือ มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการละเมิด การยักยอก หรือการละเมิดอื่นๆ ของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตในวัสดุที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการซึ่งเป็น ผู้อนุญาตของเครือข่ายหรือระบบของวัสดุที่ได้รับอนุญาต หรือ (ii) ส่งผลในทางลบต่อบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้อนุญาตในวัสดุที่ได้รับอนุญาตและต่อวัสดุที่ได้รับอนุญาตใดๆ;

(i) ไม่มีกรณีใดที่ ระยะเวลาการเข้าถึงและการใช้วัสดุที่ได้รับอนุญาตโดยลูกค้าจะยาวนานกว่าระยะเวลาการเข้าถึงและการใช้วัสดุที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการภายใต้ สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในกรณีใด เงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มจะยาวนานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ใน สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าของผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการ)

3. การสมัครสมาชิกของผู้ใช้เพิ่มเติม

3.1 ภายใต้ ข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3 ลูกค้าอาจซื้อการสมัครสมาชิกของผู้ใช้เพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาการให้บริการ เกินกว่า จำนวนที่กำหนดไว้ใน คำสั่งซื้อบริการ และผู้ให้บริการจะให้สิทธิ์การเข้าถึงบริการและเอกสารดังกล่าวแก่ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของสัญญานี้

3.2 หากลูกค้าต้องการซื้อการสมัครสมาชิกของผู้ใช้เพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้บริการจะประเมินคำขอดังกล่าวสำหรับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้เพิ่มเติม และตอบกลับลูกค้าด้วยการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ ในกรณีที่ผู้ให้บริการอนุมัติคำขอ ผู้ให้บริการจะเปิดใช้งานการสมัครสมาชิกของผู้ใช้เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากอนุมัติคำขอของลูกค้า

3.3 หากผู้ให้บริการอนุมัติคำขอของลูกค้าในการซื้อการสมัครรับข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ให้บริการสำหรับการสมัครรับข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ใน คำสั่งซื้อบริการ และหากการสมัครรับข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมดังกล่าว ถูกซื้อโดยลูกค้าในระยะเวลาการบริการเริ่มต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุใดๆ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคิดตามสัดส่วนจากวันที่เปิดใช้งานโดยผู้ให้บริการโดยคิดจากส่วนที่เหลือของระยะเวลาการบริการเริ่มต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุปัจจุบัน ( ตามที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน คำสั่งซื้อบริการ

4. บริการ

4.1 ผู้ให้บริการจะให้บริการและจัดทำเอกสารให้กับลูกค้าในช่วงระยะเวลาการให้บริการและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้

4.2 ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ยกเว้น:

(a) การบำรุงรักษาตามแผนที่ดำเนินการในระหว่างช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่ระบุไว้ใน คำสั่งซื้อบริการ และ

(b) การบำรุงรักษาที่ไม่ได้กำหนดไว้ซึ่งดำเนินการนอกเวลาทำการปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการได้ใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงทำการปกติ

4.3 ผู้ให้บริการจะให้บริการสนับสนุนลูกค้ามาตรฐานของผู้ให้บริการแก่ลูกค้าในเวลาทำการปกติตามนโยบายบริการสนับสนุนของผู้ให้บริการซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ตามค่าธรรมเนียมการสนับสนุนที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการ ผู้ให้บริการอาจแก้ไขนโยบายบริการสนับสนุนตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเป็นครั้งคราว ลูกค้าสามารถซื้อบริการสนับสนุนขั้นสูงแยกต่างหากในอัตราปัจจุบันในขณะนั้นของผู้ให้บริการ

5. การคุ้มครองข้อมูล (ถ้าจำเป็น)

5.1 สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 5 นี้ คำว่า ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล เจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการประมวลผล จะมีความหมายที่กำหนดไว้ใน THAI PDPA

5.2 ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ข้อ 5 นี้เป็นการเพิ่มเติมและไม่ได้บรรเทา ลบ หรือแทนที่ ข้อผูกมัดหรือสิทธิ์ของคู่สัญญาภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

5.3 โดยไม่กระทบกระเทือนต่อข้อ 5.2 ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมและมีคำบอกกล่าวที่เหมาะสมที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ให้บริการอย่างถูกกฎหมายตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของสัญญานี้

5.4 ลูกค้าให้การอนุญาตเป็นการทั่วไปแก่ผู้ให้บริการในการ:

(a) แต่งตั้งผู้ประมวลผลเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการ:

( i ) จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดในการแต่งตั้งผู้ประมวลผลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ และสอดคล้องกับภาระผูกพันที่กำหนดกับผู้ให้บริการในข้อ 5 นี้

(ii) จะยังคงรับผิดชอบต่อการกระทำและการละเว้นของผู้ประมวลผลดังกล่าว ราวกับว่าเป็นการกระทำและการละเว้นของผู้ให้บริการ; และ

(iii) จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ตั้งใจไว้เกี่ยวกับการเพิ่มหรือการเปลี่ยนผู้ประมวลผล ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าหากลูกค้าคัดค้านการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถแสดงให้ผู้ให้บริการพึงพอใจตามสมควร ว่าการคัดค้านเกิดจากการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้ม ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการต้องประสบในการคัดค้าน

(b) ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปนอกประเทศไทยตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในที่นี้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวทั้งหมดมี ผล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลของผู้ให้บริการโดยทันที รวมถึงคำขอใดๆ ที่จะ เข้าสู่ มาตราการป้องกันข้อมูลมาตรฐานที่นำมาใช้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ซึ่งบังคับใช้กับการถ่ายโอน

6. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

ลูกค้ารับทราบว่าบริการอาจเปิดใช้หรือช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ โต้ตอบ และซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม และดำเนินการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นตัวแทน การรับประกัน หรือข้อผูกมัด และจะไม่มีความรับผิดหรือข้อผูกมัดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือการใช้งาน หรือการติดต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือธุรกรรมใดๆ ที่เสร็จสมบูรณ์ และสัญญาใดๆ ที่ลูกค้าทำ ขึ้น กับบุคคลที่สามดังกล่าว สัญญาใด ๆ ที่ทำ ขึ้น และธุรกรรมใด ๆ ที่เสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ลูกค้าอ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์บุคคลที่สามและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการไม่รับรองหรืออนุมัติเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการ

7. ภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ

7.1 ผู้ให้บริการรับรองว่าบริการจะดำเนินการตามเอกสารและด้วยทักษะและการดูแลที่เหมาะสม

7.2 การดำเนินการ ตามข้อ 7.1 จะไม่นำไปใช้กับขอบเขตของการไม่ปฏิบัติตามซึ่งเกิดจากการใช้บริการของลูกค้าที่ขัดต่อคำแนะนำของผู้ให้บริการ หรือการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของผู้ให้บริการ หรือตัวแทน หากบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามเชิงพาณิชย์ที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องดังกล่าวทันที หรือจัดหาวิธีอื่นให้ลูกค้าบรรลุผลตามที่ต้องการ การแก้ไขหรือการแทนที่ดังกล่าวถือเป็นการเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวของลูกค้าสำหรับการละเมิดข้อตกลงใดๆ ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7.1

7.3 ผู้ให้บริการ:

(a) ไม่รับประกันว่า:

( i ) การใช้บริการของลูกค้าจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ; 

(ii) ว่าบริการ เอกสาร และ/หรือข้อมูลที่ลูกค้าได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตาม ความต้องการของลูกค้า;

(iii) ซอฟต์แวร์หรือบริการจะปราศจากVulnerabilityหรือไวรัส และ/หรือ

(iv) ซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือบริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ใดๆ

(b) ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดอันเป็นผลมาจากการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอินเทอร์เน็ต และลูกค้ารับทราบว่าบริการและเอกสารอาจมีข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารดังกล่าว

7.4 สัญญานี้จะไม่ขัดขวางผู้ให้บริการจากการทำข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันกับบุคคลที่สาม หรือจากการพัฒนา ใช้ ขาย หรือออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการโดยอิสระ ซึ่งคล้ายกับที่มีให้ภายใต้สัญญานี้

7.5 ผู้ให้บริการรับประกันว่าตนมีและจะรักษาใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้

7.6 ในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย การเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวที่ลูกค้าจะเรียกร้องจากผู้ให้บริการคือการให้ผู้ให้บริการใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ตามสมควรเพื่อกู้คืนข้อมูลลูกค้าที่สูญหายหรือเสียหายจากการสำรองข้อมูลล่าสุดของข้อมูลลูกค้าดังกล่าว ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่เกิดจากบุคคลที่สาม ยกเว้นบุคคลที่สามที่รับเหมาช่วงโดยผู้ให้บริการเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูลลูกค้า ซึ่งผู้ให้บริการจะต้อง ยังคงต้องรับผิดอย่างเต็มที่

8. ภาระหน้าที่ของลูกค้า

8.1 ลูกค้าจะต้อง:

(a) จัดให้มีแก่ผู้ให้บริการใน:

( i ) ความร่วมมือที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้; และ

(ii) การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่ ผู้ให้บริการอาจต้องการ;

เพื่อให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเข้าถึงความปลอดภัย และ การกำหนดค่าต่างๆ

(b) โดยไม่กระทบต่อภาระผูกพันอื่น ๆ ภายใต้สัญญานี้ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมภายใต้ สัญญานี้

(c) ดำเนินการตามความรับผิดชอบอื่นๆ ของลูกค้าทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญานี้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดความล่าช้าใดๆ ในการให้ความช่วยเหลือของลูกค้าตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนตารางเวลาหรือกำหนดการจัดส่งตามที่ตกลงกันไว้ตาม สมควร

(d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตใช้บริการและเอกสารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้และจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิด สัญญานี้ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต;

(e) ได้รับและรักษาใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และตัวแทนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการ

(f) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายและระบบเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการเป็นครั้งคราว และ

(g) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา บำรุงรักษา และรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อเครือข่ายและการเชื่อมโยงโทรคมนาคมจากระบบไปยังศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ และปัญหา เงื่อนไข ความล่าช้า การส่งมอบทั้งหมด ความล้มเหลวและความสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่ายของลูกค้าหรือการเชื่อมโยงโทรคมนาคมหรือเกิดจากอินเทอร์เน็ต

8.2 ลูกค้าจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และจะมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลลูกค้าดังกล่าวทั้งหมด และ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

9. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

9.1 ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการให้กับผู้ให้บริการสำหรับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้และบริการตาม ข้อ 9 และ คำสั่งซื้อบริการ และค่าธรรมเนียมการสนับสนุนตาม ข้อ 4.3 และ คำสั่งซื้อบริการ

9.2 ในวันที่มีผลใช้บังคับ ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดบัตรเครดิตที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนแก่ผู้ให้บริการ หรือข้อมูลคำสั่งซื้อบริการที่ได้รับอนุมัติซึ่งผู้ให้บริการยอมรับได้ และรายละเอียดการติดต่อและการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และถ้าลูกค้าให้:

(a) รายละเอียดบัตรเครดิตของตนให้แก่ ผู้ให้บริการ ลูกค้ายินยอมให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าว:

( i ) ในวันที่มีผลใช้บังคับบังคับใช้สำหรับค่าบริการที่ต้องชำระตามระยะเวลาบริการเริ่มต้น; และ

(ii) ตาม ข้อ 14.1 ในวันครบรอบของวันที่มีผลใช้บังคับบังคับสำหรับค่าบริการที่ต้องชำระตาม ระยะเวลา การต่ออายุครั้งถัดไป

(b) ข้อมูลคำสั่งซื้อบริการที่ได้รับอนุมัติไปยังผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า:

( i ) ในวันที่มีผลใช้บังคับบังคับใช้สำหรับค่าบริการที่ต้องชำระตามระยะเวลาบริการเริ่มต้น; และ

(ii) ตาม ข้อ 14.1 อย่างน้อย 30 วันก่อนวันครบรอบแต่ละวันของวันที่มีผลใช้บังคับบังคับใช้สำหรับค่าบริการที่ต้องชำระในช่วงต่ออายุครั้งถัดไป

และลูกค้าจะต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แต่ละใบภายในระยะเวลาการชำระเงินที่ระบุไว้ในที่นี้หลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ดังกล่าว

9.3 หากผู้ให้บริการไม่ได้รับเงินภายในระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนดหลังจากวันที่ครบกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อื่นใดและการเยียวยาของผู้ให้บริการ:

(a) ผู้ให้บริการอาจปิดการใช้งานรหัสผ่าน บัญชี และการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า โดยไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้า และผู้ให้บริการจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการให้บริการใด ๆ หรือ ทั้งหมด ในขณะใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้องยังคงค้างชำระ; และ

(b) ดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น ทุกวันตาม จำนวนที่ครบกำหนดดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดตามกฏหมาย โดยเริ่มในวันที่ครบกำหนดและดำเนินต่อไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน ไม่ว่าก่อนหรือหลังคำพิพากษา

9.4 จำนวนเงินและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ระบุไว้หรืออ้างถึงในสัญญานี้:

(a) จะชำระเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ใน สัญญานี้หรือคำสั่งซื้อบริการ;

(b) ภายใต้ข้อ 13.3(b) ไม่สามารถยกเลิกและ ไม่สามารถคืนเงินได้

(c) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะถูกเพิ่มในใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการในอัตราที่ถูกต้อง

9.5 หาก ณ เวลาใดๆ ในขณะใช้บริการ ลูกค้าใช้พื้นที่จัดเก็บดิสก์เกินจำนวนที่ระบุในเอกสารประกอบ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูลส่วนเกินแก่ผู้ให้บริการ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูลส่วนเกินของผู้ให้บริการในปัจจุบัน ณ วันที่มีผลใช้บังคับกำหนดไว้ใน คำสั่งซื้อบริการ

9.6 ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเพิ่มค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับการสมัครรับข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมที่ซื้อตาม ข้อ 3.3 ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนที่ต้องชำระตาม ข้อ 4.3 และ/หรือค่าธรรมเนียมการจัดเก็บส่วนเกินที่ชำระตาม ข้อ 9.5 เมื่อ 30 วันล่วงหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบและ คำสั่งซื้อบริการ จะถือว่าได้รับการแก้ไขตามนั้น

10. กรรมสิทธิ์

10.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการและ/หรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในบริการและเอกสารประกอบ สัญญานี้ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าภายใต้หรือในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม) ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ที่เกี่ยวกับบริการหรือเอกสาร

10.2 ผู้ให้บริการยืนยันว่าตนมีสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการและเอกสารที่จำเป็นในการให้สิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างว่าจะให้ภายใต้และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสัญญานี้

10.3 ทรัพย์สินทางปัญญา

10.3.1 เมื่อเกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ยกเว้น NFT ที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อและในนามของลูกค้าในที่นี้):

(a) ผู้ให้บริการและผู้อนุญาตของผู้ให้บริการจะรักษาความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในสิ่งที่ต้องส่งมอบ ยกเว้นวัสดุจากลูกค้า

(b) ผู้ให้บริการมอบสิทธิ์ให้กับลูกค้าหรือจะจัดหาสิทธิ์ให้กับลูกค้าสำหรับการอนุญาตที่ชำระแล้วเต็มจำนวน ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาดและปลอดค่าลิขสิทธิ์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้ เพื่อคัดลอกและแก้ไขสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ไม่รวม เอกสารประกอบโดยลูกค้าวัสดุจากลูกค้า) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับและใช้บริการและสิ่งที่ต้องส่งมอบในธุรกิจของตน และ

(c) ลูกค้าจะต้องไม่อนุญาตช่วง มอบหมาย หรือโอนสิทธิ์ที่ได้รับในข้อ 10.3.1(b) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ

10.3.2 เมื่อเกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุจากลูกค้าและ NFT ซึ่งผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อและในนามของลูกค้าในที่นี้ ลูกค้า:

(a) และผู้ให้อนุญาตของลูกค้าจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในวัสดุจากลูกค้า และ

(b) มอบอนุญาตที่ชำระเงินเต็มจำนวนแก่ผู้ให้บริการ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อคัดลอกและแก้ไขวัสดุจากลูกค้าและ/หรือ NFT ซึ่งผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อและในนามของลูกค้าภายใต้สัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า

10.3.3 ลูกค้า:

(a) รับประกันว่าการรับและใช้วัสดุจากลูกค้าในการปฏิบัติตามสัญญานี้โดยผู้ให้บริการ ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง หรือที่ปรึกษาจะไม่ละเมิดสิทธิ์ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าไม่มีเนื้อหาใดๆ ของลูกค้า เช่น ศิลปะ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการเผยแพร่ NFT ภายใต้สัญญานี้ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และ

(b) จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้บริการเต็มจำนวนสำหรับความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมด (รวมถึงการสูญเสียทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียกำไร การสูญเสียชื่อเสียงและดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด (คำนวณจากเต็มจำนวน) ฐานการชดใช้ค่าเสียหาย) และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพที่สมเหตุสมผลอื่นๆ ทั้งหมด) ที่ผู้ให้บริการได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใดๆ ที่เรียกร้องมายังผู้ให้บริการ ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง หรือที่ปรึกษาสำหรับการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหา และ/ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับหรือใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ของวัสดุจากลูกค้า

11. การรักษาความลับและการปฏิบัติตามนโยบาย

11.1 ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึงข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมด (ไม่ว่าจะถูกบันทึกหรือเก็บรักษาไว้ก็ตาม) ที่เปิดเผยโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือตัวแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ต่ออีกฝ่ายหนึ่งและตัวแทนของฝ่ายนั้น ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ของสัญญานี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียง:

(a) ข้อกำหนดของสัญญานี้หรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญานี้;

(b) ข้อมูลใด ๆ ที่จะถือเป็นความลับโดยนักธุรกิจโดยปกติที่เกี่ยวกับ:

( i ) ธุรกิจ สินทรัพย์ กิจการ ลูกค้า คู่ค้า หรือแผน ความตั้งใจ หรือโอกาสทางการตลาดของฝ่ายที่เปิดเผย (หรือของสมาชิกในกลุ่มบริษัทของฝ่ายเปิดเผย) และ

(ii) การดำเนินงาน กระบวนการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความรู้ การออกแบบ ความลับทางการค้า หรือซอฟต์แวร์ของฝ่ายที่เปิดเผย (หรือของสมาชิกกลุ่มบริษัทของฝ่ายเปิดเผย)

(c) ข้อมูลใด ๆ ที่พัฒนาโดยคู่สัญญา ระหว่างการ ดำเนินการตามสัญญานี้ และคู่สัญญาตกลงว่า:

( i ) รายละเอียดของบริการและผลการทดสอบประสิทธิภาพใดๆ ของบริการ จะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ให้บริการ และ

(ii) ข้อมูลลูกค้าถือเป็น ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า;

ตัวแทน หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหนึ่ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทนและที่ปรึกษา

11.2 บทบัญญัติของข้อนี้จะไม่บังคับใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่:

(a) เป็นหรือกลายเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทั่วไป (นอกเหนือจากเป็นผลมาจากการเปิดเผยโดยฝ่ายที่ได้รับข้อมูลหรือตัวแทนโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญานี้);

(b) มีให้สำหรับฝ่ายที่ได้รับข้อมูลบนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับก่อนที่จะเปิดเผยโดย ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล;

(c) เป็นหรือกลายเป็นการพร้อมใช้งานสำหรับฝ่ายที่ได้รับข้อมูลบนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับจากบุคคลที่ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลผู้ซึ่งไม่ถูกผูกมัดโดยข้อตกลงการรักษาความลับกับฝ่ายเปิดเผยหรือถูกห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลไปยังฝ่ายรับ ข้อมูล; หรือ

(d) คู่สัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความลับหรืออาจถูกเปิดเผยได้; หรือ

(e) ได้รับการพัฒนาโดยหรือสำหรับฝ่ายที่ได้รับข้อมูลโดยอิสระไม่ขึ้นกับข้อมูลที่เปิดเผยโดยฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล

11.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายเป็นความลับและจะไม่:

(a) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้หรือปฏิบัติตามสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ( วัตถุประสงค์ที่อนุญาต ); หรือ

(b) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อ 11 นี้

11.4 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายให้กับตัวแทนของตนที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า:

(a) ได้แจ้งให้ตัวแทนดังกล่าวทราบถึงความลับของข้อมูลที่เป็นความลับก่อนที่จะเปิดเผย; และ

(b) ตลอดเวลา ตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดในการรักษาความลับที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

11.5 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ โดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยศาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ โดยมีเงื่อนไขว่า ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น เป็นการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหากการแจ้งการเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ถูกห้ามและเป็นไปตามข้อ 11.5 การดำเนินการนี้จะคำนึงถึงคำขอที่สมเหตุสมผลของอีกฝ่ายหนึ่ง เกี่ยวกับเนื้อหาของการเปิดเผยดังกล่าว

11.6 ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจ มี เหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญา เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อนถึงการเปิดเผยดังกล่าว

11.7 แต่ละฝ่ายสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลที่เป็นความลับของตน ไม่มีการมอบสิทธิ์หรือข้อผูกมัดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญานี้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

11.8 เมื่อมีการยุติหรือสิ้นสุดสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้อง:

(a) ทำลายหรือส่งคืนเอกสารและวัสดุทั้งหมด (และสำเนาใดๆ) ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่มี สะท้อนถึง รวมหรืออิงตาม ข้อมูล ที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่ง

(b) ลบข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารและอุปกรณ์ที่ใช้ โดยรวมถึงระบบดังกล่าวและบริการจัดเก็บข้อมูลที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม (ในขอบเขตทางเทคนิคและกฎหมายที่ปฏิบัติได้) และ

(c) รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายผู้รับอาจเก็บเอกสารและวัสดุที่มี สะท้อน รวม หรืออิงตามข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของข้อนี้จะใช้บังคับต่อไปกับเอกสารและเนื้อหาใดๆ ที่ฝ่ายผู้รับเก็บรักษาไว้ ภายใต้ข้อ 14 (การสิ้นสุด)

11.9 ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดจัดทำหรืออนุญาตให้บุคคลใดประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับสัญญานี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่าย (ความยินยอมดังกล่าวจะไม่ถูกระงับหรือล่าช้าเกินสมควร) ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด รัฐบาลหรือข้อบังคับใดๆ ผู้มีอำนาจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) ศาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาล

11.10 เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ ไม่มีฝ่ายใดทำการรับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับ

11.11 ข้อกำหนดข้างต้นของ ข้อ 11 นี้ จะคงอยู่เป็นระยะเวลาห้าปีนับจากการสิ้นสุดหรือหมดอายุของสัญญานี้

11.12 ในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายบังคับ

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

12.1 ลูกค้าจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และดำเนินการต่อผู้ให้บริการจากการเรียกร้อง การกระทำ การดำเนินคดี ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและต้นทุน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าศาลและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของลูกค้า และ/หรือเอกสารที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้

12.2 ผู้ให้บริการจะปกป้องลูกค้า เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ และพนักงานของลูกค้าจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการหรือเอกสารประกอบโดยลูกค้าตามสัญญานี้สำหรับการละเมิดสิทธิบัตรไทยใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีผลใช้บังคับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือ สิทธิในการรักษาความลับและจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าเป็นจำนวนเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในการตัดสินหรือการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า:

(a) ผู้ให้บริการจะได้รับแจ้งทันทีถึง ข้อเรียกร้องดังกล่าว;

(b) ลูกค้าไม่ได้ยอมรับหรือพยายามที่จะประนีประนอมหรือยุติข้อเรียกร้องกับผู้เรียกร้องและลูกค้าให้ความร่วมมือตามสมควรแก่ผู้ให้บริการในการป้องกันและระงับข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย; และ

(c) ผู้ให้บริการได้รับอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการต่อสู้หรือระงับข้อเรียกร้อง

12.3 ในการแก้ต่างหรือระงับข้อเรียกร้องใดๆ ผู้ให้บริการอาจจัดหาสิทธิ์ให้ลูกค้าใช้บริการต่อไป แทนที่หรือแก้ไขบริการเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิด หรือหากการแก้ไขดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล ให้ยุติสัญญานี้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 2 วันทำการ โดยไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันเพิ่มเติมในการชำระค่าเสียหายที่ชำระแล้วหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ แก่ลูกค้า

12.4 ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้บริการ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงจะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าในขอบเขตที่การละเมิดที่ถูกกล่าวหามีพื้นฐานมาจาก:

(a) การแก้ไขบริการหรือเอกสารโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ; หรือ

(b) การใช้บริการหรือเอกสารประกอบโดยลูกค้าในลักษณะที่ขัดต่อคำแนะนำที่ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ให้บริการ; หรือ

(c) การใช้บริการหรือเอกสารประกอบโดยลูกค้าหลังจากได้รับแจ้งการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหรือเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เหมาะสม

12.5 ข้อความข้างต้นและ ข้อ 13.3(b) ระบุสิทธิ์และการเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวของลูกค้า และภาระผูกพันและความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้บริการ (รวมถึงพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงของผู้ให้บริการ) สำหรับการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือสิทธิ์ในการรักษาความลับ

 
13. ข้อจำกัดความรับผิด

13.1 ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและเฉพาะเจาะจงในสัญญานี้:

(a) ลูกค้าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้บริการและเอกสารประกอบโดยลูกค้า และสำหรับข้อสรุปที่ได้จากการใช้งานดังกล่าว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูล คำแนะนำ หรือสคริปต์ใด ๆ ที่จัดหาให้แก่ผู้ให้บริการโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือการกระทำใด ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการตามคำสั่งของ ลูกค้า

(b) การรับประกัน การรับรอง เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นใดทั้งหมดไม่ว่าโดยนัยของจะไม่รวมไว้ในสัญญานี้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ

(c) บริการและเอกสารประกอบจัดทำให้กับลูกค้าตาม “ตามสภาพที่มีอยู่” เท่านั้น

13.2 ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ:

(a) สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ; หรือ

(b) สำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉล

13.3 ภายใต้บังคับของ ข้อ 13.1 และ ข้อ 13.2 :

(a) ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดไม่ว่าจะในทางละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย) สัญญา การบิดเบือนความจริง การชดใช้หรืออื่นๆ สำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหมดสิ้นของค่าความนิยม และ/หรือการสูญเสียหรือความสูญเสียที่คล้ายคลึงกัน หรือการเสียหายของข้อมูลหรือสารสนเทศ หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยบริสุทธิ์ หรือสำหรับการสูญเสียพิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ต้นทุน ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญานี้ และ

(b) ความรับผิดโดยรวมของผู้ให้บริการในสัญญา (รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ 12.2 ) การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย) การบิดเบือนความจริง การชดใช้ค่าเสียหายหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือการไตร่ตรองถึงการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ จะจำกัดอยู่ที่ค่าบริการทั้งหมดที่ชำระแล้วสำหรับบริการในช่วง 12 เดือนก่อนวันที่การเรียกร้องเกิดขึ้น

13.4 ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่ยกเว้นความรับผิดของลูกค้าสำหรับการละเมิด การละเมิด หรือการยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ”

14. ข้อกำหนดและการยกเลิก

14.1 สัญญานี้ เว้นแต่จะยุติเป็นอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 14 นี้ จะเริ่มใน วันที่มีผลบังคับใช้ และจะดำเนินต่อไปตามระยะเวลาบริการเริ่มต้น และหลังจากนั้น สัญญานี้จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเป็นเวลา 12 เดือน (แต่ละ ช่วงระยะเวลาการต่ออายุ ) , เว้นแต่:

(a) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งถึงการยุติเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 60 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาบริการเริ่มต้นหรือระยะเวลาต่ออายุใดๆ ซึ่งในกรณีนี้สัญญานี้จะยุติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการเริ่มต้นหรือการต่ออายุ ระยะเวลา; หรือ

(b) ยุติเป็นอย่างอื่นตามบทบัญญัติของ สัญญานี้;

และระยะเวลาการบริการเริ่มต้นพร้อมกับระยะเวลาการต่ออายุใดๆ ที่ตามมา จะถือเป็น ระยะเวลาการบริการ

14.2 โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่มีให้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติสัญญานี้โดยมีผลทันทีโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบหาก:

(a) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ถึงกำหนดตามสัญญานี้ในวันที่ครบกำหนดชำระเงินและคงค้างอยู่ไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ชำระเงิน ดังกล่าว

(b) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการฝ่าฝืนสาระสำคัญของข้อกำหนดอื่นใดของสัญญานี้ และ (หากการละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้) ไม่สามารถแก้ไขการละเมิดนั้นภายในระยะเวลา 15 วัน (หรือระยะเวลาใดๆ ที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา) หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ทำเช่น นั้น;

(c) อีกฝ่ายหนึ่งระงับหรือขู่ว่าจะระงับการชำระหนี้ของตนหรือไม่สามารถชำระหนี้ของตนได้เมื่อถึงกำหนดชำระหรือยอมรับว่าไม่สามารถชำระหนี้ของตนได้หรือถือว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในความหมายของการล้มละลายที่ใช้บังคับ กระทำ;

(d) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลหรือได้รับการเลื่อนการชำระหนี้ภายใต้กฎหมายล้มละลายที่ เกี่ยวข้อง

(e) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งระงับหรือยุติ หรือขู่ว่าจะระงับหรือยุติ ดำเนินธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือ

(f) ฐานะทางการเงินของอีกฝ่ายหนึ่งถดถอยลงจนสามารถแสดงเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลว่าความสามารถในการให้ผลตามเงื่อนไขของสัญญานี้ตกอยู่ใน อันตราย;

14.3 การยกเลิกสัญญานี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม:

(a) การอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับภายใต้สัญญานี้จะสิ้นสุดลงทันที และลูกค้าจะยุติการใช้บริการและ/หรือ เอกสารประกอบทั้งหมด ทันที

(b) แต่ละฝ่ายจะต้องส่งคืนและไม่ใช้อุปกรณ์ ทรัพย์สิน เอกสารประกอบและสิ่งของอื่นๆ (และสำเนาทั้งหมด) ที่เป็นของอีกฝ่าย 

(c) ผู้ให้บริการอาจทำลายหรือกำจัดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการส่งมอบภายในสิบวันหลังจากวันที่มีผลใช้บังคับของการเลิกสัญญานี้ ให้กับลูกค้าของข้อมูลสำรองล่าสุดในขณะนั้น และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ตามสมควรในการส่งมอบข้อมูลสำรองให้กับลูกค้าภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คงค้าง ( ไม่ว่าจะ ครบกำหนด ณ วันที่เลิกสัญญาหรือไม่ก็ตาม) ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควรที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการในการส่งคืนหรือกำจัดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ

(d) สิทธิ การเยียวยา ภาระผูกพัน หรือความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ยุติ รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดข้อตกลงที่มีอยู่ ณ หรือก่อนวันที่ยุติ จะไม่เป็น ได้รับผลกระทบหรือมีอคติ

15. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ละเมิดสัญญานี้และไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญานี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร เวลาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวจะขยายออกไปตามนั้น หากระยะเวลาของความล่าช้าหรือการไม่ดำเนินการยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบสามารถยุติสัญญานี้ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 15 วันไปยังฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

16. ความขัดแย้ง

หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดใดๆ ของสัญญานี้และข้อกำหนดการใช้งานหรือคำสั่งซื้อบริการ ให้ยึดข้อกำหนดของสัญญานี้เป็นหลัก

17. การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของสัญญานี้จะไม่มีผล เว้นแต่จะเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญา (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต)

18. การสละสิทธิ์

18.1 การสละสิทธิ์หรือการชดเชยใด ๆ จะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือการชดเชยใด ๆ ในภายหลัง

18.2 ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการใช้ หรือการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนจะไม่เป็นการสละสิทธิหรือการเยียวยานั้นหรืออื่นใด และจะไม่ป้องกันหรือจำกัดการใช้ต่อไปของการใช้สิทธินั้นหรือการเยียวยาอื่น ๆ

19. สิทธิและการเยียวยา

สิทธิ์และการเยียวยาที่มีให้ภายใต้สัญญานี้นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ นอกเหนือไปจากสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ที่กำหนดโดยกฎหมาย

20. การชดเชย

20.1 หากข้อกำหนดใด ๆ หรือบทบัญญัติบางส่วนเป็นโมฆะหรือกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าถูกลบ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือของสัญญานี้

20.2 หากข้อกำหนดหรือบทบัญญัติส่วนหนึ่งของสัญญานี้ถูกลบภายใต้ ข้อ 20.1 คู่สัญญาต้องเจรจาโดยสุจริตเพื่อตกลงข้อกำหนดทดแทนซึ่งบรรลุผลเชิงพาณิชย์ตามที่ตั้งใจไว้ตามข้อกำหนดเดิมในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

21. ข้อตกลงทั้งหมด

21.1 ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ เงื่อนไขการใช้งานหรือคำสั่งซื้อบริการ สัญญานี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและแทนที่และระงับข้อตกลง คำมั่นสัญญา การรับรอง และความเข้าใจก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

21.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบว่าในการเข้าทำสัญญานี้ ไม่ได้อาศัยและจะไม่มีการเยียวยาใด ๆ เกี่ยวกับข้อความ การรับรอง การรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ (ไม่ว่าจะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือประมาทเลินเล่อ) ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้

21.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าจะไม่มีการอ้างสิทธิ์สำหรับการบิดเบือนความจริงโดยบริสุทธิ์ใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงโดยประมาทตามข้อความใด ๆ ในสัญญานี้

21.4 ไม่มีข้อความใดในข้อนี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดใดๆ สำหรับการฉ้อโกง

22. การมอบหมาย

22.1 ลูกค้าจะต้องไม่มอบหมาย ปรับปรุงใหม่ ถ่ายโอน เรียกเก็บเงิน ทำสัญญาช่วง หรือจัดการในลักษณะอื่นใดด้วยสิทธิ์หรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

22.2 ผู้ให้บริการอาจมอบหมาย ถ่ายโอน เรียกเก็บเงิน ทำสัญญา ย่อย หรือจัดการในลักษณะอื่นใดได้ทุกเมื่อด้วยสิทธิ์หรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้

23. การไม่มีหุ้นส่วนหรือหน่วยงาน

ไม่มีข้อความใดในสัญญานี้ที่มุ่งหมายหรือจะดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรืออนุญาตให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง และทั้งสองฝ่ายจะไม่มีอำนาจในการดำเนินการในนามหรือในนามของหรืออย่างอื่นในการผูกมัด อื่นๆ ในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเป็นตัวแทนหรือการรับประกัน การสันนิษฐานของข้อผูกมัดหรือความรับผิด และการใช้สิทธิหรืออำนาจใดๆ)

24. สิทธิของบุคคลที่สาม

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ สัญญานี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ แก่บุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

25. คู่สัญญา

สัญญานี้อาจดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารทางกายภาพ

26. ประกาศ

26.1 การบอกกล่าวใด ๆ ที่ให้แก่คู่สัญญาภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้อง:

(a) จัดส่งด้วยมือหรือทาง ไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือบริการจัดส่งอื่น ๆ ณ สำนักงานจดทะเบียน (หากเป็นบริษัท) หรือสถานที่ทำการหลัก (ในกรณีอื่นใด) หรือ

(b) ส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ (หรือที่อยู่แทนที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่จะให้บริการ):

( i ) ผู้ให้บริการ:  loyalty.support@ascendbit.com

(ii) ลูกค้า : ที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี

26.2 ให้ถือว่าได้รับคำบอกกล่าวแล้ว:

(a) หากส่งด้วยมือ ให้ฝากหนังสือแจ้งไว้ที่ที่ อยู่ที่ถูกต้อง ณ เวลานั้น

(b) หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการจัดส่งอื่น ๆ ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการที่สองหลังจากทำการไปรษณีย์ หรือหากส่งทางอีเมล ณ เวลาที่ส่ง หรือหากเวลานี้อยู่นอกเวลาทำการในสถานที่รับ เมื่อเวลาทำการกลับมาทำงานอีกครั้ง

27. กฎหมาย ที่ใช้บังคับ

สัญญานี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้หรือสาระสำคัญหรือการก่อตัวของสัญญานี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

28. เขตอำนาจศาล

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าศาลของประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือสาระสำคัญหรือการก่อตัวของสัญญานี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) 

29. ภาษา

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาใดๆของสัญญานี้ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

bottom of page