top of page

เงื่อนไขการให้บริการ ABC Point

เงื่อนไขการให้บริการ ABC Point (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขการให้บริการ") นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการ ABC Point (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ "คุณ") อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการ ABC Point (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") โดยผู้ใช้บริการสามารถส่ง รับ และเก็บ ABC Point ซึ่งเป็นแต้มสะสม Loyalty point ที่ออกโดยบริษัท และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทรองรับ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "แต้มสะสม") ผ่านแอปพลิเคชัน ABC Point (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชัน") ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทําความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ และคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง ABC Customer Care หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด

ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นเช่นไรในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่าบริษัทให้บริการในการรับฝากหรือเก็บรักษาแต้มสะสมสินภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม

1. ข้อกําหนดทั่วไป

1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

1.2 เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงในบริการให้ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น

1.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ การยกเลิกหรือระงับบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ย่อมไม่กระทบถึงหนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหรือความรับผิดใดๆ ที่บริษัทและผู้ใช้บริการมีอยู่ หรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการยกเลิกหรือระงับบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าว

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

2.1 ในการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดบัญชี ABC Point (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชี") เพื่อใช้ในการทํารายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 ผู้ใช้บริการที่มีสัญชาติไทย ต้องให้หรือกรอกข้อมูลใดๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือจะกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 ผู้ใช้บริการที่ถือสัญชาติอื่นนอกจากสัญชาติไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ชาวต่างชาติ") ต้องให้หรือกรอก ข้อมูลใดๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือจะกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่ปกปิดชื่อจริง หรือ ใช้นามแฝง หรือเมื่อบริษัทตรวจพบว่าชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง แท้จริงและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปิดให้บริการบางประเภทแก่ผู้ใช้บริการประเภทตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่มีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรืออาชีพบางประเภทตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการ และการเปิดให้บริการประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้รหัสผ่านที่เข้า TrueMoney Wallet ในการเข้าสู่แอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”)

ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใด ๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ จากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

2.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ รหัสผ่าน ทํารายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

2.4 ผู้ใช้บริการสามารถใช้ รหัสผ่าน สําหรับการใช้บริการ รวมทั้งการทําธุรกรรมต่างๆ ด้านแต้มสะสม และ/หรือการทําธุรกรรมใดๆ ซึ่งบริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า

2.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหากการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน ไม่สำเร็จ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการได้

2.6 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามวิธีการที่ระบุโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

2.7 เมื่อมีการให้บริการในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมแต้มสะสม โดยผูกบัญชีของผู้ใช้บริการเข้ากับช่องทางต่างๆ ตามที่บริษัทเปิดให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Source of funds") โดยเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละ Source of funds นั้นเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4 ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นเฉพาะของแต่ละ Source of funds นั้นๆ ต่อไปในอนาคต

2.8 ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสินค้า และ/หรือบริการได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำหรือไม่เกินกว่าจำนวนสูงสุดต่อรายการ ต่อวัน และต่อเดือน ตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ที่ https://policies.ascendbit.net ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนขั้นต่ำและสูงสุดดังกล่าว ในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.9 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทํารายการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสินค้า และ/หรือบริการ ดังต่อไปนี้

2.9.1 การทํารายการซึ่งขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ข้อกำหนดของผู้ให้บริการเครือข่าย หรือข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

2.9.2 การทํารายการเกินจำนวนรายการที่บริษัทกำหนดต่อเดือน

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสินค้า และ/หรือบริการเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการแต่ละราย

2.10 ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักแต้มสะสมและ/หรือโอนแต้มสะสมเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการอันเกิดขึ้นจากบริษัท ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องได้ตามความเป็นจริง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหักแต้มสะสมจากและ/หรือโอนแต้มสะสมเข้าบัญชีดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถึงเหตุและจำนวนแต้มสะสมที่ผิดพลาดดังกล่าว และหากความผิดพลาดดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทต้องชำระแต้มสะสมแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลงชำระคืนให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่าแต้มสะสมในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอให้บริษัทหักแต้มสะสมเพื่อแก้ไขความผิดพลาดตามข้อนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจนกว่าบัญชีของผู้ใช้บริการจะมีจำนวนแต้มสะสมเพียงพอ และบริษัทได้ทำการหักแต้มสะสมจากบัญชีของผู้ใช้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักแต้มสะสมและ/หรือโอนแต้มสะสมเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนแต้มสะสมดังกล่าวให้แก่คู่พิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ

2.11 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกันจำนวนแต้มสะสมในบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม เพื่อทำการตรวจสอบ ในกรณีที่บริษัทพบหรือได้ทราบถึงพฤติการณ์ใดพฤติการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.11.1 ในกรณีที่บริษัทมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการได้รับแต้มสะสมเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการโอนแต้มสะสมของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ

2.11.2 ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการได้รับแต้มสะสมเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือเหตุใดๆ ก็ตาม ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด

2.12 กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าแต้มสะสมในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสินค้า และ/หรือบริการ ตามที่บริษัทกําหนดไว้ในครั้งใด บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นได้

2.13 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่ามีพฤติการณ์ใดพฤติการณ์หนึ่งตามข้อ 6.2 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เกิดขึ้น

2.14 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่จะมีผลใช้บังคับในภายหน้า ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตัวตนโดยทําการลงทะเบียนและแสดงหลักฐานข้อมูล เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ พิสูจน์ทราบตัวตน และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของหลักฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือบริษัทไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทระงับการให้บริการ หรืองดเว้นการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ใช้บริการจะลงทะเบียน และแสดงหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องตามแบบที่กฎหมายหรือสํานักงาน ปปง. กําหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานข้างต้นภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทดำเนินการระงับหรืองดเว้นข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการและ/หรือดำเนินการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

2.15 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ และการจำกัดจำนวนบัญชีต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบ

2.16 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทถูกยกเลิกบริการ และมีผู้ใช้บิการรายใหม่มาลงทะเบียนในแอปพลิเคชันด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้นแทน

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการจะต้องนำแต้มสะสมออกจากบัญชีของผู้ใช้บริการก่อนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวจะถูกถูกยกเลิก และปิดบัญชี มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

2.17 ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการทำรายการธุรกรรมย้อนหลังได้ 3 (สาม) เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน ในช่อง "รายการ" และผู้ใช้บริการสามารถขอข้อมูลการทำรายการธุรกรรมย้อนหลังภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง point.support@ascendbit.net หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับหลักฐานการทำรายการธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันในช่อง "รายการ"

หลักฐานการทำรายการธุรกรรม หมายถึง ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลักฐานการทำรายการถือเป็นข้อมูลความลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.18 ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลบริการ และ/หรือแจ้งปัญหาในการใช้บริการได้ที่ ABC Customer Care หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดไว้

3. การให้บริการแอปพลิเคชัน ABC Point

3.1 หลักการทั่วไป

(1) ด้วยการใช้บริการ ABC Point ผู้ใช้บริการสามารถส่ง รับ และเก็บแต้มสะสมที่แอปพลิเคชัน ตามคำสั่งที่ผู้ใช้บริการระบุผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (แต่ละธุรกรรมจะเรียกแยกกันว่า "ธุรกรรมการโอน")

(2) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ (ก) ปฏิเสธ (ข) ดำเนินการต่อ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือโดยหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งอื่นจากรัฐ หรือ (ค) กำหนดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกรรมการโอนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุด

(3) บริษัทไม่สามารถแก้ไขและเรียกคืนธุรกรรมการโอนของแต้มสะสมที่ได้รับการส่งต่อเพื่อการตรวจสอบ และยืนยันเข้าในระบบเครือข่ายแต้มสะสม (Loyalty Point Network) ไปแล้วได้

(4) บริษัทจะให้บริการ ABC Point เฉพาะแต้มสะสมที่บริษัทพิจารณาด้วยดุลยพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเป็นที่สุดที่จะยอมรับ โดยแต้มสะสมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ระยะเวลา

(5) กรณีผู้ใช้บริการมีปัญหาเกี่ยวกับแต้มสะสมที่บริษัทรองรับ กรุณาติดต่อได้ที่ point.support@ascendbit.net หรือตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งล่วงหน้า โดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

(6) ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามใช้ ABC Point ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บ ส่ง ร้องขอ หรือรับแต้มสะสมที่บริษัทไม่รองรับ และผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบปกป้องคุ้มครองบริษัทจากความเสี่ยง ความเสียหาย การร้องเรียน หรือความเสี่ยงอื่นๆ จากการดำเนินการดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

(7) บริษัทขอสงวนสิทธิ์และเป็นดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในจัดการดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากแต้มสะสมใน ABC Pointที่ผู้ใช้บริการฝากไว้กับบริษัท

3.2 ธุรกรรมการโอน

(1) เมื่อมีการให้บริการในแอปพลิเคชัน บริษัทจะดำเนินธุรกรรมการโอนของแต้มสะสม ตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ โดยที่บริษัทจะไม่รับประกันตัวตนของผู้ใช้ ผู้รับ หรือคู่สัญญาของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมการโอน

(2) ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนของผู้ใช้บริการแล้ว ก่อนส่งคำสั่งโอนมาให้บริษัท

(3) เมื่อคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมการโอน ได้รับการส่งเข้าไปยังเครือข่ายแต้มสะสมแล้ว จำนวนแต้มสะสมที่อยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าว จะอยู่ในสถานะ "อยู่ระหว่างดำเนินการ" และ ธุรกรรมการโอนดังกล่าว จะถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันในจำนวนที่เพียงพอ จากเครือข่ายแต้มสะสม

(4) ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจดีว่าธุรกรรมการโอนต้องได้รับการตรวจสอบ และยืนยันจากเครือข่ายแต้มสะสม และกระบวนการในการตรวจสอบยืนยันดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาความล่าช้าของระยะเวลาในการยืนยันธุรกรรมการโอนให้สมบูรณ์ ในกรณีมีปัญหาความล่าช้าขึ้น ผู้ใช้บริการสละสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าทดแทน หรือค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดจากบริษัท

3.3 การเก็บแต้มสะสม

บริษัทเก็บข้อมูลรหัสเข้าถึง (Private Key) แต้มสะสมไว้ อย่างปลอดภัย ด้วยการเก็บทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้น อาจมีกรณีจำเป็นที่บริษัทต้องเรียกข้อมูลบางส่วนมาจากระบบออฟไลน์มาหาระบบออนไลน์ เพื่อดำเนินธุรกรรมการโอนตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ แต่การดำเนินการนั้น อาจเกิดความล่าช้าได้ถึง 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

3.4 การดำเนินธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

(1) ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดต่อการส่ง คุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือ รับผิดอื่นๆ ในส่วนของสินค้าหรือบริการ ที่ผู้ใช้บริการอาจแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอก โดยใช้บริการโอนแต้มสะสมของบริษัท

(2) บริษัทไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใด ในการรับประกันว่า บุคคลภายนอกที่ผู้ใช้บริการดำเนินธุรกรรมด้วย จะดำเนินการส่งสินค้า และให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการจนสำเร็จ หากผู้ใช้บริการพบปัญหาใด เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือขายจากบุคคลภายนอกที่ใช้แต้มสะสมผ่านบริการการโอนของบริษัท หรือผู้ใช้บริการมีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกนั้น ด้วยตนเองโดยตรงในทันที ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันและปกป้องบริษัทจากความเสียหาย หรือข้อร้องเรียนที่อาจเกิดเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Source of Funds ในแอปพลิเคชัน (ใช้บังคับเมื่อมีการให้บริการในแอปพลิเคชัน)

4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี ABC Point ก่อนถึงจะสามารถผูก Source of Funds ใดๆ เข้ากับบัญชี ABC Point ของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะ Source of Funds ที่ทางบริษัทเปิดให้บริการให้เชื่อมต่อกับบัญชีเท่านั้น

4.2 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าเมื่อผู้ใช้บริการทำการผูก Source of Funds ใดเข้ากับบัญชีของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลของ Source of Funds นั้นของผู้ใช้บริการเพื่อทำการแสดงข้อมูล Source of Funds ดังกล่าวบนหน้าแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ หรือบนช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ Source of Funds ดังกล่าวตามเงื่อนไขการให้บริการนี้

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนบัญชีของ Source of Funds ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงการจำกัดจำนวนบัญชีของ Source of Funds ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

4.4 เมื่อผู้ใช้บริการทำการผูก Source of Funds ใดเข้ากับบัญชีของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัททำการตัดเงินและ/หรือแต้มสะสมอื่นจาก Source of Funds ดังกล่าวของผู้ขอใช้บริการที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม

4.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมด้วย Source of funds ที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ ตามคําสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ถือว่าบริษัทกระทำการดังกล่าวในฐานะธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือการให้บริการในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการทางการเงิน ในการให้บริการของบริษัท ไม่ถือว่าบริษัท (ก) ให้บริการโอนแต้มสะสมโดยตรงให้แก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ (ข) กระทำการเป็นทรัสตี (trustee) ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในแต้มสะสมของผู้ใช้บริการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ Source of funds ใดที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากการทำธุรกรรมด้วยแต้มสะสม ผู้ใช้บริการตกลงติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ Source of funds นั้น และ/หรือดําเนินการแก้ไขด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป ข้อห้ามการใช้งาน

5.1 ข้อจำกัดในการทำธุรกรรม

การให้บริการของบริษัท สำหรับธุรกรรมการโอน บริษัทจะพิจารณากำหนดข้อจำกัดการทำธุรกรรมให้กับผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากกระบวนการยืนยันตัวตนที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการยืนยันสมบูรณ์ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำหนดข้อจำกัดการทำธุรกรรมตามที่เห็นว่าจำเป็นด้วยการใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวอันเป็นที่สุดของบริษัท

5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ในการพิจารณาในทุกจุดประสงค์และทุกกรณี บริษัทคือผู้ให้บริการอิสระ และบทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีส่วนใดที่ถือว่า ก่อให้เกิดหรือจะตีความได้ว่า ผู้ใช้บริการและบริษัทเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทร่วมทุน หรือการร่วมมือกันเพื่อแสวงหากำไรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือจะรับผิดร่วมกัน และไม่มีกรณีที่ผู้ใช้บริการ หรือบริษัทจะมีฐานะเป็นตัวแทนของกันและกัน

5.3 ภาษี

(1) เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการเพียงฝ่ายเดียวในการประเมินว่า จะต้องได้มีการชำระภาษีจากการดำเนินธุรกรรมภายใต้การบริการของบริษัท และผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเก็บรายงาน และจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานกรมสรรพกรกำหนด

(2) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาประวัติการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการได้จากบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ

(3) ผู้ใช้บริการต้องชดเชยให้บริษัทกรณีเกิดการร้องเรียน การฟ้องร้องบริษัท หรือการกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ใช้บริการเองที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

5.4 แต้มสะสมที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ

(1) หากบริษัท (ก) ถือแต้มสะสมในบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ และ (ข) ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ และ (ค) ไม่มีบันทึกการใช้บริการของผู้ใช้บริการเป็นเวลาหลายปี ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจต้องรายงานแต้มสะสมเหล่านั้น เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

(2) หากเกิดกรณีนี้ขึ้น บริษัทจะดำเนินการแจ้ง ประกาศ และพยายามตามหาผู้ใช้บริการจากที่อยู่ที่แสดงในบันทึกของบริษัท แต่หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ ด้วยการใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมของบริษัท บริษัทจะส่งแจ้งผู้ใช้บริการเป็นครั้งสุดท้าย และเก็บแต้มสะสมที่คงค้างอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการดังกล่าวไว้ ในบัญชีของผู้ใช้บริการ จนกว่าจะมีผู้มีสิทธิมาติดต่อเพื่อรับแต้มสะสมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับกระบวนการดำเนินการดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ

6. การยกเลิกการใช้บริการ การยกเลิกและการระงับการให้บริการ

6.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการมายังบริษัทด้วยตนเองผ่านช่องทาง ABC Customer Care หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด และดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์นั้นตกลงที่จะใช้หรือโอน (ตามที่กรณีที่ปรับใช้ได้) แต้มสะสมที่คงเหลือทั้งหมดในบัญชีของผู้ใช้บริการให้หมดก่อนที่จะถึงวันที่มีผลในการยกเลิกการใช้บริการตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ หากยังคงมีแต้มสะสมคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้บริการภายหลังจากวันที่มีผลในการยกเลิกการใช้บริการตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่คืนแต้มสะสมเท่าที่คงเหลือให้ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

6.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

6.2.1 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครบัญชี รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือ

6.2.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือ

6.2.3 ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือ

6.2.4 บริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด หรือ

6.2.5 กรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการเปิดบัญชี โดยไม่มีการแจ้งให้บริษัททราบถึงการยกเลิกดังกล่าวและไม่มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่เพื่อใช้สำหรับบัญชี เมื่อบริษัทได้ทราบถึงข้อมูลการยกเลิกการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว หรือ

6.2.6 ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ และอาชีพบางประเภทตามที่บริษัทกำหนด หรือ

6.2.7 ผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือ

6.2.8 ผู้ใช้บริการมิได้เข้าใช้บริการเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 12 (สิบสอง) เดือนนับแต่การเข้าใช้บริการครั้งล่าสุด

6.2.9 ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่หนังสือเดินทางหมดอายุแล้วขณะเข้าใช้บริการ หรือ

6.2.10 บริษัทได้ทราบว่าผู้ใช้บริการตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย และไม่ได้รับความยินยอมจาก หรือกระทำการแทนโดยผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในการสมัครและใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวนอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัย หรือบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ บริษัทอาจติดต่อเพื่อร้องขอให้ผู้ใช้บริการชี้แจงข้อมูล นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทพิจารณา หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ใช้บริการแล้ว และบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น หรือบริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการทันที

6.3 ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการตามข้อ 6.2 ข้างต้น บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

หากบัญชีของผู้ใช้บริการมีแต้มสะสมเหลืออยู่ บริษัทจะคงแต้มสะสมดังกล่าวของผู้ใช้บริการไว้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอรับแต้มสะสมเท่าที่คงเหลือคืนจากบริษัท ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง ABC Customer Care หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด และดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามนโยบายภายในของบริษัท

ในกรณีที่มีการขอรับแต้มสะสมคืน บริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและทำการโอนแต้มสะสมเท่าที่คงเหลือให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยโอนไปยังบัญชีแต้มสะสมของผู้ใช้บริการ หรือบัญชีใหม่ของผู้ใช้บริการ ตามรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการจะได้แจ้งให้บริษัททราบ โดยเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

6.4 ไม่ว่าข้อใดๆในเงื่อนไขการจะกำหนดไว้เป็นเช่นไรก็ตาม ในกรณีที่การให้บริการได้ถูกยกเลิกหรือระงับการให้บริการไม่ว่าจะด้วยเหตุใดหรือฝ่ายใด หากบัญชีของผู้ใช้บริการมีแต้มสะสม (ไม่ว่าจะเป็นแต้มสะสมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในรูปแบบใด ใดๆ เหลืออยู่ ("แต้มสะสมที่เหลืออยู่") ที่รองรับได้เฉพาะเว็บไซต์ของบริษัท/แอปพลิเคชันหรือไม่สามารถโอนไปยังบัญชีแต้มสะสมของผู้ใช้บริการ หรือบัญชีใหม่ของผู้ใช้บริการ ที่ไม่ได้มีอยู่กับบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่จะไม่คืนแต้มสะสมที่เหลืออยู่ให้ผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัท

7. คํารับรองของผู้ใช้บริการ

7.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีสัญชาติไทย ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมตามกฎหมายในการสมัครและใช้บริการ รวมทั้งยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และ/หรือการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หากท่านเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี ท่านตกลงสมัครใช้บริการ และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และ/หรือการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี

กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการมีอายุครบ 15 (สิบห้า) ปีบริบูรณ์แล้ว และเป็นผู้มีความสามารถในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และ/หรือการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายในประเทศของตนเองกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลทางแต้มสะสม หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทํา หรือที่ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการลงทะเบียน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ

7.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการในการทําธุรกรรมทางแต้มสะสมที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน หรือนำบัญชีไปแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนรับชำระแต้มสะสม หรือมีลักษณะเป็นช่องทางการฝากและถอนแต้มสะสม หรือนำไปประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด รวมถึง จะไม่ทำให้แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต้องเสียหาย หรือจะไม่ทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นใด ไม่พยายามเข้าสู่แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายฐานข้อมูล หรือวิธีการอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมทางแต้มสะสมผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือจากการที่ผู้ใช้บริการกระทำการใดอันเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

7.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทตามข้อ 2.1 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

7.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมถึงตกลงจัดเตรียมข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ซึ่งบริษัทอาจร้องขอให้ส่งเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาให้เปิดใช้บริการ ให้บริการ ทำธุรกรรมใดๆ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศกฎระเบียบ หรือบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

7.5 กรรมสิทธิ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแอปพลิเคชันและบริการทั้งหมดเป็นของบริษัทหรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าแอปพลิเคชันและบริการมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิและเป็นความลับซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่คัดลอก แก้ไข ให้เช่า ให้เช่า ยืม ขาย แจกจ่าย ดำเนินการ แสดงหรือสร้างงานลอกเลียนแบบตามแอปพลิเคชันหรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วน

8. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

8.1 บริษัทจะให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

8.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ABC Point ในการอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสินค้า และ/หรือบริการ และทําธุรกรรมตามคําสั่งของผู้ใช้บริการ ดังนั้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้า และ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการของสินค้า และ/หรือบริการเหล่านั้นด้วยตนเอง อนึ่ง ในการให้บริการ บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการและผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้น หากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการของบริษัทเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

8.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใด อันเนื่องจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

8.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย อันเกิดขึ้นกับแต้มสะสมใน Source of Funds ที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ รวมถึงจำนวนแต้มสะสมในบัญชี ABC Point ของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง หรือจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งขอระงับการใช้บัญชี Source of Funds ดังกล่าวต่อบริษัท หรือต่อผู้ให้บริการ Source of Funds ดังกล่าวโดยทันที ในกรณีที่เกี่ยวกับแต้มสะสมในบัญชี ABC Point ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้แต้มสะสมในบัญชีด้วยตนเองผ่านช่องทาง ABC Customer Care หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด

8.5 บริษัทมีฐานะเป็นเพียงผู้ให้บริการซึ่งให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็น หรือมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนในการกระทำการใดๆ ของผู้ใช้บริการ อันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นๆ ดังกล่าว หากผู้ใช้บริการได้กระทำการใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำ และ/หรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเองโดยตรงทั้งสิ้น

8.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดก็ตาม อันเนื่องมาจาการที่ผู้ใช้บริการปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแก่บริษัท หากผู้ใช้บริการปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับกับความเป็นจริงดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกทั้งสิ้น

8.7 ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าบริการ (รวมถึงแอปพลิเคชันและเนื้อหา) ที่จัดให้จะเป็นไป "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย ถึงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ริการรับทราบว่าบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และไม่มีหน้าที่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงหรือใช้บริการ, สิ่งที่มีผลกระทบต่อเนื้อหาในแอปพลิเคชันที่อาจมีต่อผู้ใช้บริการ, วิธีที่ผู้ใช้ริการอาจตีความหรือใช้เนื้อหาในแอปพลิเคชัน หรือการกระทำใดที่ผู้ใช้บริการอาจดำเนินการอันเป็นผลมาจากการเปิดเผยเนื้อหาในแอปพลิเคชัน บริษัทไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านบริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่อยู่ในหรือเข้าถึงผ่านบริการ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเข้าถึงบริการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ทันเวลาหรือปลอดภัย ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าบริการ (ก) อาจมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง (ข) อาจทำงานไม่ถูกต้องหรืออาจมีระยะเวลาหยุดทำงานและไม่สามารถให้บริการได้ (ค) อาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนและ (ง) อาจมีการแก้ไขเมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของผู้ใช้ริการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการนี้

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปลดเปลื้องและชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อบริษัทและบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ และหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้นของบริษัท จากความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) การเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ของผู้ใช้บริการ การกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ การหมิ่นประมาท หรือการบุกรุกความเป็นส่วนตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ใช้ริการ และในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัทในการป้องกันเรื่องดังกล่าว

8.8 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบต่อการใช้บริการและแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ส่งหรือรับระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการอาจไม่ปลอดภัยและอาจถูกสกัดกั้นหรือได้มาโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในภายหลัง ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการใช้แอปพลิเคชันและบริการเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้เข้าใจและตกลงว่าในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้บริการไม่ว่าสำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ เป็นแบบอย่างหรืออื่นๆ ความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้อื่นๆ หรือความเสียหายอื่นใดตามสัญญา การละเมิด strict liability หรือแบบอื่นใด (แม้ว่าบริษัทจะได้รับทราบแล้วก็ตามในความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) ที่เกิดจากแอปพลิเคชันหรือบริการ การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการ การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามในแอปพลิเคชันหรือบริการ การกระทำใดๆ ที่บริษัททำหรือไม่ดำเนินการอันเป็นผลมาจากการสื่อสารที่ผู้ใช้บริการส่งถึงบริษัท ความผิดพลาดของมนุษย์ ความผิดปกติทางเทคนิค ความล้มเหลว รวมถึงระบบสาธารณูปโภคหรือโทรศัพท์ขัดข้อง การละเว้น การหยุดชะงัก การลบหรือข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือเครือข่าย ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ (รวมถึงการไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในแอปพลิเคชันหรือบริการ) การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือบริการได้อย่างเต็มที่ การโจรกรรม การปลอมแปลง การทำลาย หรือการเข้าถึงรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลที่ประมวลผลช้าหรือไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือสูญหาย การพิมพ์ การพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ หรือการรวมกันของมัน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือบริการ

9. ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ และ/หรือที่ผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคำขอลงทะเบียนสมัครบัญชี การพิสูจน์/ยืนยันตัวตน การใช้บริการ การให้บริการช่วยเหลือ การติดต่อสอบถาม การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือให้สิทธิประโยชน์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับบริการ หรือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี การส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิชัน และช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ซึ่งบริษัทมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลนอกประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทรับรองว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่นๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่ https://policies.ascendbit.net

10. ภาษา

การแปลเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

12. การแยกส่วนกัน

ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

13. การไม่สละสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด

bottom of page